Nieuws

Update COVID19 – 23 maart 2020

 

English version > see below

Per 23 maart 2020 is de praktijk gesloten tot minstens 6 april 2020. 

Het advies van de Rijksoverheid en het RIVM luidt dat lichamelijk contact zoveel mogelijk beperkt dient te worden.
Osteopathie is een manuele behandelwijze waarbij u als cliënt wordt aangeraakt. 
Dit vormt een gevaar voor u en mij als behandelaar vanwege mogelijke overdracht van het Corona-virus ondanks alle hygiëne-maatregelen die ik al genomen heb de afgelopen weken.

De NVO (Nederlandse Vereniging voor Osteopathie) adviseert dat osteopathie tot nader order alleen is nog toegestaan voor cliënten waarbij het uitstellen van de behandeling zou kunnen leiden tot irreversibele achteruitgang van het functioneren. In dat geval zal er overleg moeten plaatsvinden met een (huis)arts waarbij duidelijk wordt gemaakt dat:

 • Er sprake is van dreiging tot irreversibel achteruitgang van functioneren.
 • Osteopathie een face-to-face behandeling is.
 • Vooraf wordt gescreend op symptomen die zouden kunnen wijzen op het corona-virus (verhoging, koorts, hoesten, niezen, verkouden, keelpijn, hoofdpijn), en dat bij aanwezigheid van één van deze symptomen bij patiënt of osteopaat er geen contact gaat plaatsvinden.
 • Er worden speciale, door de overheid opgestelde, hygiënemaatregelen in acht genomen (zgn. PDM-adviezen buiten het ziekenhuis)

Een tweede advies luidt om alle overige behandelingen tot nader order op te schorten.

Zodra de praktijk weer open kan zult u dat zien op deze website en nieuwspagina.

Voor spoedgevallen en telefonisch overleg blijf ik gewoon dagelijks bereikbaar op 06-24947347.

Succes en zorg goed voor uzelf de komende tijd en blijf gezond!

English version:

As of March 23, 2020, the practice is closed until at least April 6, 2020.

The advice from the Central Goverment and RIVM is that physical contact should be limited as much as possible.
Osteopathy is a manual treatment method in which you as a client are touched.
This poses a danger to you and me as a practitioner due to possible transmission of the Corona virus despite all the hygiene measures I have already taken in recent weeks.
The NVO (Dutch Association for Osteopathy) advises that until further notice, osteopathy is only allowed for clients where delaying treatment could lead to irreversible deterioration of functioning. In that case, consultations must be held with a doctor or general practitioner, making it clear that:
• There is a threat of irreversible deterioration in performance.
• Osteopathy is a face-to-face treatment.
• Pre-screening for symptoms that could indicate the corona virus (increase, fever, cough, sneezing, cold, sore throat, headache), and that no contact will take place in the presence of one of these symptoms in the patient or osteopath.
• Special hygiene measures drawn up by the government are observed (so-called PDM advice outside the hospital)
A second advice is to suspend all other treatments until further notice.

As soon as the practice can open again, you will see this on this website and this newspage.

For emergencies and telephone consultation, I remain available on 06-24947347 every day.

Good luck and take care of yourself in the near future and stay healthy!

 

Update COVID19 – 15 maart 2020

De praktijk volgt de richtlijnen van het RIVM over het Corona-virus.

Vanuit de NVO (Nederlandse Vereniging Osteopathie) en de NOF

(Nederlandse Osteopathie Federatie) wordt geadviseerd om de praktijk

open te houden zolang de situatie in Nederland dat toelaat.

De NVO en de NOF staan in nauw contact met het RIVM en de

Rijksoverheid en houden ons osteopaten dagelijks op de hoogte van

eventuele wijzigingen met dit beleid.  

Toch kan ik mij voorstellen dat er toch vragen bij u zijn over uw

behandeling en het mogelijke gevaar op besmetting daarbij.

Ik heb maatregelen genomen om de risico’s tot het minimum

te beperken. Hieronder ziet u een aantal daarvan:

 • Alle cliënten met klachten (verkouden, hoest, griepverschijnselen) stuur ik direct naar huis.

 • Cliënten ouder dan 70 jaar en met onderliggend lijden (denk aan chronische ziektes en aandoeningen) adviseer ik met klem niet te komen

  naar de praktijk.

 • Ikzelf ben tot dusver gezond en ik heb extra hygiënische maatregelen genomen op de praktijk.

 • Ik leef alle voorgeschreven voorzorgsmaatregelen na die volgens het RIVM worden afgegeven.

 • Ik verzoek u vriendelijk om uw eigen handdoek mee te nemen.

  Als osteopaat ken ik de risico’s en weet hoe ik daarbij moet handelen.

  U blijft bij mij in goede handen.

  Cliënten zonder klachten kunnen gewoon blijven komen.

  Heeft alsnog vragen of twijfelt u of u moet komen? Neem dan gerust

  contact op met mij zowel telefonisch, WhatsApp of email.

  06-24947347 – eric@osteaopthieeric.nl

https://www.osteopathieeric.nl/wp-content/uploads/2020/03/Covid19_FlyerA_01_wit.pdf

Corona update 23 maart 2020

 

Per 23 maart 2020 is de praktijk gesloten vanwege de corona maatregelen die de Rijksoverheid en RIVM hebben afgekondigd.

 

Klik hier voor het laatste nieuws omtrent de maatregelen die osteopaat  Eric van Dooren neemt omtrent het corona-virus (COVID19)

 

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Open chat
Powered by