Nieuws

Beperkte openingstijden ivm zomervakantie

In verband met de zomervakantie is de praktijk in Amsterdam en Baarn beperkt geopend.

 • Katerina is afwezig van 10 juli t/m 2 augustus.
 • Eric is afwezig van 23 juli t/m 15 augustus
 • De praktijk in Amsterdam is van 23 juli t/m 2 augustus volledig gesloten.
 • De praktijk in Baarn is van 23 juli t/m 15 augustus volledig gesloten.
 • U kunt via online agenda een afspraak maken. Voor zowel een 1e consult als een vervolgconsult.

Fijne zomer!

Katerina & Eric

osteopathie eric

Samenwerking Osteopathie Eric met Motius.nl

Motius.nl

Sinds kort werkt Osteopathie Eric samen met Motius.nl.
Motius is een online oefen- en bewegingsplatform en zeer geschikt om te gebruiken ter aanvulling op een therapie waar mobiliteit, een juiste ademhaling, ontspanning en lichaamsbewustheid van toegevoegde waarde is.
Bijna alle oefeningen zijn gebasseerd op yogahoudingen en gericht op ruimte maken in het lichaam. Hierdoor zijn ze gemakkelijk zelf door de cliënt / gebruiker te kiezen. Naast fysieke oefeningen biedt Motius ook adem- en ontspanningsoefeningen en meditaties aan.

Klik hier voor meer informatie rondom motius.nl
Hier kunt u zich aanmelden voor motius.nl (klik op de rode button “ik ben client en wil toegang tot het oefenplatform”.

Corona update maart 2021

English version > see below

Goed nieuws: Osteopathie Eric mag na een sluiting van bijna drie maanden weer open!
Hierdoor kan ik weer de zorg verlenen waar veel mensen op hebben zitten te wachten.

Vanaf woensdag 3 maart 2021 mogen de osteopathiepraktijken weer open.
Voorwaarde is wel dat er aan een hygiëneprotocol en andere aanwijzingen van het RIVM wordt voldaan.

Hierbij vraag ik om uw medewerking als u naar de praktijk komt voor een behandeling. Ik vraag u om zo eerlijk en transparant mogelijk te zijn over uw gezondheid en van uw huisgenoten. Alleen dan kan ik de zorg leveren die u en anderen nodig hebben.

 • Iedereen kan een afspraak maken. Wel moet u op het moment van de afspraak 24 uur vrij zijn van klachten die zouden kunnen wijzen op corona, denk o.a. (neus)verkoudheid, hoesten, kuchen of niezen, loopneus, keelpijn, verhoging (= tot 38 graden) of koorts, kortademigheid, hoofdpijn, branderige ogen, reuk- en/of smaakverlies, vermoeidheid, je ziek voelen en/of diarree
 • Is er iemand binnen uw huishouden positief getest op corona? Ook dan moet u 14 dagen zoveel mogelijk thuisblijven en mag u niet naar de praktijk komen
 • Heeft u zelf het corona virus doorgemaakt? Dan moet u ten minste 24 uur klachtenvrij zijn voordat u behandeld kunt worden.

Nieuwe afspraak inplannen

 • Doordat er zich de afgelopen maanden een enorme wachtlijst heeft gevormd wil ik u vragen dat als u lichte klachten of voor onderhoud behandeling komt de afspraak eventueel te verzetten. Hierdoor kan voorrang gegeven worden aan andere cliënten met spoedklachten en baby’s.
 • Had u nog een behandeling staan vanaf 3 maart 2021? Dan blijft deze gewoon staan, indien nodig bel ik u om deze te verplaatsen.
 • Via de online planner kunt u weer een afspraak plannen.
 • Natuurlijk kunt u mij ook bellen voor een afspraak op 06-24947347.

En als u een afspraak heeft staan en u komt bij in de praktijk dan heb ik een aantal basisregels om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen:

 • Het dragen van een mond-neus masker is verplicht bij binnenkomst in het gebouw, ook tijdens de behandeling. Bij het gesprek als u zit mag u hem afdoen;
 • Zorg dat u maximaal 5 minuten van tevoren aanwezig bent;
 • We geven elkaar geen hand;
 • Was uw handen in de wc zodra u binnenkomt voor tenminste 20 seconden;
 • Houdt 1,5 meter afstand tot de ander in de gang en in de wachtruimte;
 • Komt u voor behandeling van uw kind, dan mag er maximaal één ouder mee naar de afspraak;
 • Wilt u uw eigen handdoek meenemen waar u op kunt liggen tijdens de behandeling.

48 uur voor uw afspraak krijgt u per mail een afspraakbevestiging waarin deze punten ook geformuleerd staan. Neemt u deze punten goed door voordat u naar de praktijk komt en belt u mij als u twijfels heeft of u kunt komen.

Alleen zo krijgen we samen het coronavirus onder controle en kan er veilig behandeld worden.

English version

Good news: Osteopathy Eric can reopen after a closure of almost three months!

This allows me to provide the care that many people have been waiting for.

From Wednesday, March 3, 2021, the osteopathic practices may open again.

The condition is that a hygiene protocol and other instructions from the RIVM are complied with.

I hereby ask for your cooperation. I ask you to be as honest and transparent as possible about your health and that of your family members. Only then can I provide the care you and others need.

 • Anyone can make an appointment. At the time of the appointment, however, you must be free for 24 hours from complaints that could indicate corona, such as a (nose) cold, cough, coughing or sneezing, runny nose, sore throat, increase (= up to 38 degrees) or fever, shortness of breath, headache, burning eyes, loss of smell and / or taste, fatigue, feeling sick and / or diarrhea;
 • Has anyone in your household tested positive for corona? Even then you must stay at home as much as possible for 14 days and you are not allowed to come to the practice.
 • Have you experienced the corona virus yourself? Then you must be free of complaints for at least 24 hours before you can receive treatment.

Schedule a new appointment

 • Because an enormous waiting list has formed in recent months, I would like to ask you to reschedule the appointment if you have minor complaints or come for maintenance treatment. This allows priority to be given to other clients with emergency complaints and babies.
 • Did you still have treatment from 3 March 2021? Then it will simply remain, if necessary, I will call you to move it.
 • You can reschedule a new appointment in the online planner.
 • Of course, you can also call me for an appointment on 06-24947347.

And if you have an appointment and you come to the practice, I have a number of basic rules to make everything run as smoothly as possible:

 • Wearing a mouth-nose mask is mandatory upon entering the building, also during treatment. You may take it off during the conversation once seated.
 • Make sure you are present no more than 5 minutes in advance.
 • We do not shake hands.
 • Wash your hands in the toilet as soon as you enter for at least 20 seconds.
 • Keep a distance of 1.5 meters from the other person in the hallway and in the waiting area.
 • If you are coming for treatment of your child, a maximum of one parent may accompany you to the appointment.
 • Please bring your own towel that you can lie on during the treatment.

48 hours before your appointment, you will receive an appointment confirmation by e-mail in which these points are also formulated. Please read these points carefully before coming to the practice and call me if you are unsure whether you can come.

Only in this way can we get the corona virus under control together and it can be treated safely.

Corona update februari 2021

English version > see below

DE PRAKTIJK OSTEOPATHIE ERIC BLIJFT GESLOTEN TOT EN MET 2 MAART 2021.

Op dinsdag 2 februari 2021 heeft de Rijksoverheid bekend gemaakt dat de lockdown maatregelen verlengd worden tot en met 2 maart 2021.
Dit betekent dat de praktijk voor Osteopathie Eric gesloten moet blijven tot en met 2 maart 2021. Ook mag de praktijk niet geopend worden voor acute gevallen.
Kortom de behandelingen die gepland stonden tot en met 2 maart 2021 kunnen niet plaatsvinden.

Zodra de praktijk weer open mag, zal ik u hiervan per email op de hoogte brengen. Ook zullen de afspraken dan opnieuw gepland worden.

Voor online/ telefonische consulten kunt u mij uiteraard per email of telefoonnummer bereiken.

Bent u het er ook niet mee eens dat de praktijk gesloten is? Teken dan onderstaande petitie:

De Rijksoverheid heeft in december 2020 een lijst met contactberoepen gepubliceerd die uitgezonderd zijn van de lockdown maatregelen en daar staat osteopathie niet tussen. Osteopathie valt in Nederland namelijk onder de alternatieve zorg en niet onder (para) medische zorg, zoals fysiotherapie.

Aangezien dit voor veel osteopaten, maar voornamelijk ook voor cliënten onbegrijpelijk is, is de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO) een lobby, middels een petitie en media, gestart bij diverse politieke partijen.
Met de petitie willen we het vak osteopathie onder de aandacht brengen en aangeven dat het belangrijk is dat de praktijken zo snel mogelijk open kunnen.

In de tweede kamer heeft er een motie plaatsgevonden medio januari, deze werd aangenomen.
Er is daarop gevraagd aan de minister van Zorg (van Ark) om te zoeken naar een oplossing voor u als cliënt die nu niet de zorg kan krijgen die u nodig heeft. Dit alles heeft de minister niet doen bewegen. Zij heeft aangegeven dat er geen ruimte is voor versoepelingen indien het aantal besmettingen daar geen aanleiding toe geeft.

De minster erkent echter wel dat er een groep patiënten is die niet zonder osteopathie kan en denkt de oplossing te vinden bij huisartsen en fysiotherapeuten. Dat gaat natuurlijk niet.
Praktisch komt het erop neer dat het enige wat ik nu voor u kan doen is u met uw klachten terugverwijzen naar de huisarts of fysiotherapeut.
Wanneer huisartsen en hun beroepsorganisatie (de LHV) gaan inzien dat dit niet werkt, komt de osteopathie nog meer op de radar van de huisartsen, en kan mogelijk via de LHV deze onwenselijke situatie worden teruggelegd bij VWS.
Er is daarom vanuit de beroepsvereniging een standaardbrief opgesteld die u als cliënt kunt geven aan uw huisarts. Klik hier voor de brief.

THE PRACTICE OSTEOPATHY ERIC REMAINS CLOSED UNTIL 2 MARCH 2021

On Tuesday, February 2, 2021, the national government announced that the lockdown measures will be extended until March 2, 2021.
This means that the practice for Eric Osteopathy must remain closed until March 2, 2021. The practice may also not be opened for acute cases.
The treatments that were planned up to and including March 2, 2021 cannot take place.

As soon as the practice is allowed to reopen, I will inform you by email. The appointments will then also be rescheduled.

For online / telephone consultations you can of course reach me by email or telephone number.

Do you also disagree that the practice is closed? Then sign the petition below:

In December 2020, the national government published a list of contact professions that are exempt from the lockdown measures, which does not include osteopathy. In the Netherlands, osteopathy falls under alternative care and not under (para) medical care, such as physiotherapy.

Since this is incomprehensible for many osteopaths, but mainly also for clients, the Dutch Association for Osteopathy (NVO) has started a lobby with various political parties through a petition and media.

With the petition we want to bring the subject of osteopathy to the attention and indicate that it is important that the practices can open as soon as possible.

In the second chamber a motion took place in mid-January, it was passed.

The Minister of Care (van Ark) was then asked to look for a solution for you as a client who is currently unable to receive the care you need. All this did not move the minister. She has indicated that there is no room for relaxation if the number of infections does not give cause to do so.

However, the minister acknowledges that there is a group of patients who cannot do without osteopathy and thinks they will find the solution with General Practitioners and physiotherapists. Of course that is not possible.
In practical terms, the only thing I can do for you now is to refer you back to the doctor or physiotherapist with your complaints.

When General Practitioners and their professional organization (the LHV) come to realize that this does not work, osteopathy comes even more on the radar of the General Practitioners, and this undesirable situation can possibly be put back to the Ministry of Health, Welfare and Sport via the LHV.

The professional association has therefore drawn up a standard letter that you as a client can give to your General Practitioner. Click here for the letter (the letter is in dutch).

 

 

Corona update januari 2021

English version > see below

DE PRAKTIJK OSTEOPATHIE ERIC BLIJFT GESLOTEN TOT EN MET 9 FEBRUARI 2021

Op dinsdag 12 januari 2021 heeft de Rijksoverheid bekend gemaakt dat de lockdown maatregelen verlengd worden tot en met 9 februari 2021.
Dit betekent dat de praktijk voor Osteopathie Eric gesloten moet blijven tot en met 9 februari 2021. Ook mag de praktijk niet geopend worden voor acute gevallen.
Kortom de behandelingen die gepland stonden tot en met 9 februari 2021 kunnen niet plaatsvinden.
Zodra de praktijk weer open mag, zult u dit hier lezen op de website.

Voor online/ telefonische consulten kunt u mij uiteraard per email of telefoonnummer bereiken.

Bent u het er ook niet mee eens dat de praktijk gesloten is? Teken dan onderstaande petitie:

De Rijksoverheid heeft in december 2020 een lijst met contactberoepen gepubliceerd die uitgezonderd zijn van de lockdown maatregelen en daar staat osteopathie niet tussen. Osteopathie valt in Nederland namelijk onder de alternatieve zorg en niet onder (para) medische zorg, zoals fysiotherapie.

Aangezien dit voor veel osteopaten, maar voornamelijk ook voor cliënten onbegrijpelijk is, is de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO) een lobby, middels een petitie, gestart bij diverse politieke partijen. Met deze petitie willen we het vak osteopathie onder de aandacht brengen en aangeven dat het belangrijk is dat de praktijken zo snel mogelijk open kunnen. Hierbij wil ik u vragen om deze petitie ook te tekenen.

English version:

THE PRACTICE OSTEOPATHY ERIC REMAINS CLOSED UNTIL 9 FEBRUARY 2021

On Tuesday, January 12, 2021, the Dutch government announced that the lockdown measures will be extended until February 9, 2021.
This means that the practice for Eric Osteopathy must remain closed until February 9, 2021. The practice may also not be opened for acute cases.
In short, the treatments that were planned up to and including 9 February 2021 cannot take place.
As soon as the practice is allowed to reopen, you will read this here on the website.

For online / telephone consultations you can of course reach me by email or telephone number.

Do you also disagree that the practice is closed? Then sign the petition below:

In December 2020, the national government published a list of contact professions that are exempt from the lockdown measures, which does not include osteopathy. In the Netherlands, osteopathy falls under alternative care and not under (para) medical care, such as physiotherapy.

Since this is incomprehensible for many osteopaths, but mainly also for clients, the Dutch Association for Osteopathy (NVO) has started a lobby by means of a petition with various political parties. With this petition we want to bring the subject of osteopathy to the attention and indicate that it is important that the practices can be opened as soon as possible. I hereby ask you to also sign this petition.

 

Corona update december 2020

English version > see below

Per 14 december 2020 is de praktijk gesloten tot tenminste 19 januari 2021. 
Dit vanwege de afgekondigde lockdown maatregelen door de Rijksoverheid die zijn afgekondigd op maandag 14 december 2020.

De Rijksoverheid heeft een lijst met contactberoepen gepubliceerd die uitgezonderd zijn van de lockdown maatregelen en daar staat osteopathie helaas niet tussen.

Het advies luidt dat lichamelijk contact zoveel mogelijk beperkt dient te worden.
Osteopathie is een manuele behandelwijze waarbij u als cliënt wordt aangeraakt. 
Dit vormt een gevaar voor u en mij als behandelaar vanwege mogelijke overdracht van het Corona-virus ondanks alle hygiëne-maatregelen die ik al genomen heb sinds maart 2020.

De NVO (Nederlandse Vereniging voor Osteopathie) adviseert de praktijk te sluiten en alle behandelingen tot nader order op te schorten per 14 december 2020 tot ten minste 19 januari 2021.

Zodra de praktijk weer open kan, zult u dit zien op de site. 

Voor spoedgevallen en telefonisch consulten blijf ik gewoon dagelijks bereikbaar op 06-24947347.

Voor nu wens ik u fijne feestdagen toe en zorg goed voor uzelf en uw dierbaren de komende tijd en blijf gezond!

English version:

The practice will be closed from Tuesday December 15, 2020 until at least Tuesday January 19, 2021.

This is due to the declared lockdown measures by the national government that were announced on Monday December 14, 2020.

The national government has published a list of contact professions that are exempt from the lockdown measures, which unfortunately does not include Osteopathy.

The advice is that physical contact should be limited as much as possible.

Osteopathy is a manual treatment method in which you as a client are touched.

This poses a danger to you and me as a practitioner due to possible transmission of the Corona virus despite all the hygiene measures that I have already taken since March 2020.

The NVO (Dutch Association for Osteopathy) advises to close the practice and to suspend all treatments until further notice from Tuesday December 15, 2020 until at least Tuesday January 19, 2021.

As soon as the practice can open again, you will see this on this site.

For emergencies and telephone consultations I will remain available every day 06-24947347.

For now I wish you a Merry Christmas and take good care of yourself and your loved ones and stay healthy!

Praktijkupdate oktober 2020

Vanwege privé-omstandigheden is Eric aankomende maand november minder beschikbaar.
Waarnemend collega Marie-Jeanne Nijdam zal op vrijdag aanwezig zijn in de praktijk om eventuele noodzakelijke behandelingen voort te zetten.
Via de online agenda kunt u een afspraak boeken.
Vanaf eind november zal Eric weer volledig beschikbaar zijn in Amsterdam.
De praktijk in Baarn blijft gewoon open en beschikbaar.

Update COVID19 - Oktober 2020

 

Vanwege het stijgende aantal besmettingen in Nederland is geadviseerd om tijdens de behandelingen en in de wachtruimte een mondmasker te dragen. Dit voor uw eigen veiligheid en dat van anderen. Door het dragen van een mondmasker verminderd u de kans op eventuele overdracht van het corona-virus welke zich verspreidt via zogenoemde aerosolen.

mondkapje

mondkapje

Daarbij wil ik u eraan herinneren welke maatregelen de praktijk momenteel neemt om verspreiding van het virus tegen te gaan en tot een veilige behandeling te kunnen geven:

Iedereen kan een afspraak maken.
Wel moet u op het moment van de afspraak 24 uur vrij zijn van klachten die zouden kunnen wijzen op corona, zoals:
-(neus)verkoudheid,
-hoesten,
-kuchen of niezen,
-loopneus,
-keelpijn,
-verhoging (= tot 38 graden) of koorts,
-kortademigheid,
-hoofdpijn,
-branderige ogen,
-reuk- en/of smaakverlies,
-vermoeidheid,
-je ziek voelen en/of diarree hebben.

Is er iemand binnen uw huishouden positief getest op het coronavirus? Ook dan moet u 14 dagen zoveel mogelijk thuis blijven en mag u niet naar de praktijk komen (uiteraard zullen er geen kosten in rekening worden gebracht bij annulering van de afspraak.)

Heeft u zelf het corona virus doorgemaakt? Dan moet u ten minste 24 uur klachtenvrij zijn voordat u behandeld kunt worden. 

Nieuwe afspraken inplannen

Als u een afspraak heeft en u komt bij mij in de praktijk heb ik een aantal basisregels opgesteld om het allemaal zo soepel mogelijk te laten verlopen:

– Zodra u het gebouw betreedt wil ik u vragen uw mondmasker voor te doen.
– Zorg dat u maximaal 5 minuten van te voren aanwezig bent;
– We geven elkaar geen hand;
– Was uw handen in de wc zodra u binnenkomt voor tenminste 20 seconden;
– Houdt 1,5 meter afstand tot de ander in de gang en in de wachtruimte;
– Komt u voor behandeling van uw kind, dan mag er maximaal één ouder mee naar de afspraak. De andere ouder graag buiten het gebouw wachten;
-Wilt u uw eigen handdoek meenemen waar u op kunt liggen tijdens de behandeling.

48 uur voor uw afspraak krijgt u per mail een afspraakbevestiging waarin deze punten ook geformuleerd staan.
Neemt u deze punten goed door voordat u naar de praktijk komt en belt u mij als u twijfels heeft of u kunt komen?

Alleen zo krijgen we het coronavirus onder controle en kan er veilig behandeld worden.

Covid19-flyerRIVM

Covid19-flyerRIVM

Gevolgd: nascholingscursus NEI deel II - Het endocrien en het immuun systeem de Rene Zweedijk (pro-osteo.com)

Van 8 tot en met 10 oktober 2020 heeft Eric de cursus gevolgd bij Panta Rhei opleidingen in Rijen.
in deze cursus is ingegaan op de rol van hormonen en immuuncellen op het menselijk lichaam. Er werd zichtbaar gemaakt hoe belangrijk het autonome zenuwstelsel is voor het functioneren van het hormonale en immunitaire systeem van ons lichaam. Er werd ingegaan op het de diagnostiek volgens het model van Seyle “the general adaptation model”. Deze stelt dat iedere endocriene klier (bijv. de schildklier) zich in een zuigveld “suctionfield” bevindt. Er werden specifieke mobilisatietechnieken aangereikt om deze te behandelen en de endocriene klieren te behandelen.
Daarnaast werd er verder ingegaan om het immuunsysteem zelf. Het functioneren en disfunctioneren en hoe het beïnvloed kan worden.
De darm werd hierin niet overgeslagen aangezien 80-90% van onze afweer in onze darmen zitten.

Van 28 januari 2021 t/m 30 januari 2021 volgt Eric het laatste deel van deze drieluik, Fluids. Later meer informatie hierover te vinden op de nieuwspagina

Gevolgd: Nascholingscursus NEI deel I - Het autonome zenuwstelsel door Rene Zweedijk (pro-osteo.com)

Van 27 augustus t/m 29 augustus 2020 heeft Eric de cursus gevolgd bij Panta Rhei opleidingen in Rijen. In deze cursus in ingegaan op de rol van het autonome zenuwstelsel. Hoe is het autonome zenuw stelsel opgebouwd en hoe het alle structuren in het menselijk lichaam beïnvloedt. Er werd ook ingegaan op de rol van het centrale zenuwstelsel en de regulatie van het autonome zenuwstelsel. Er werd zichtbaar gemaakt dat er verschillende manieren zijn om op prikkels te reageren. Deze manieren zijn individueel en vaak bepaald door gebeurtenissen in ons leven. Ze bepalen heel sterk de regulatie van ons lichaam.  De ene patiënt reageert met een reactie die men “freeze” noemt en wordt gekenmerkt door een immobilisatie doch met volle energie in het systeem, de andere reageert met een “faint” wat immobilisatie is doch waar het lichaam naar een zeer laag metabool niveau gaat.
Er werd ook ingegaan op de Polyvagal Theory van Stephen Porges welke zeer verhelderend is om bepaalde reacties te verklaren. Er werd getoond hoe het autonome zenuwstelsel uit een “freeze” en uit een “faint” gehaald kan worden door middel van specifieke behandel methodes die zeer effectief zijn. Daarnaast werden de mogelijkheden van EMDR bij de behandeling van traumata besproken. Kortom het was een zeer leerzaam weekend waarin veel bekende en nieuwe informatie/technieken bij elkaar gevoegd werd waardoor het een meerwaarde is in de praktijk tijdens de behandeling.

Van 8 t/m 10 oktober 2020 volgt Eric de vervolgcursus: Het endocrien en immuunsysteem. Later meer informatie hierover te vinden op de nieuwspagina.

Verdieping geeft groei!

Update COVID19 - 7 mei 2020

Goed nieuws: Osteopathie Eric is weer geopend vanaf 11 mei 2020.
Hierdoor kan ik weer de zorg verlenen waar veel mensen op zitten te wachten.

Vanaf 11 mei mogen de osteopathiepraktijken weer open.
Voorwaarde is wel dat er aan een hygiëneprotocol in de praktijk en andere aanwijzingen van het RIVM wordt voldaan.

Hierbij vraag ik ook uw medewerking. Ik vraag u om zo eerlijk en transparant mogelijk te zijn over uw gezondheid.
Alleen dan kan ik de zorg leveren die u en andere nodig hebben.

Iedereen kan een afspraak maken.
Wel moet u op het moment van de afspraak 24 uur vrij zijn van klachten die zouden kunnen wijzen op corona, zoals:
(neus)verkoudheid, hoesten, kuchen of niezen, loopneus, keelpijn, verhoging (= tot 38 graden) of koorts, kortademigheid, hoofdpijn, branderige ogen, reuk- en/of smaakverlies, vermoeidheid, je ziek voelen en/of diarree.

Is er iemand binnen uw huishouden positief getest op corona? Ook dan moet u 14 dagen zoveel mogelijk thuis blijven en mag u niet naar de praktijk komen:

Heeft u zelf het corona virus doorgemaakt? Dan moet u ten minste 24 uur klachtenvrij zijn voordat u behandeld kunt worden. 

Nieuwe afspraken inplannen

Als u een afspraak heeft en u komt bij mij in de praktijk heb ik een aantal basisregels opgesteld om het allemaal zo soepel mogelijk te laten verlopen:

o   Zorg dat u maximaal 5 minuten van te voren aanwezig bent;

o   We geven elkaar geen hand;

o   Was uw handen in de wc zodra u binnenkomt voor tenminste 20 seconden;

o   Houdt 1,5 meter afstand tot de ander in de gang en in de wachtruimte;

o   Komt u voor behandeling van uw kind, dan mag er maximaal één ouder mee naar de afspraak;

o   Wilt u uw eigen handdoek meenemen waar u op kunt liggen tijdens de behandeling.

48 uur voor uw afspraak krijgt u per mail een afspraakbevestiging waarin deze punten ook geformuleerd staan.
Neemt u deze punten goed door voordat u naar de praktijk komt en belt u mij als u twijfels heeft of u kunt komen?

Alleen zo krijgen we het coronavirus onder controle en kan er veilig behandeld worden.

Good news: Osteopathy Eric is open again from May 11, 2020.
This allows me to provide the care that many people are waiting for.

The osteopathic practices may reopen from 11 May.

The condition is that a hygiene protocol in practice and other instructions from RIVM are complied with.

I hereby also request your cooperation.
I ask you to be as honest and transparent as possible about your health. Only then can I provide the care you and others need.

Anyone can make an appointment. At the time of the appointment, you must be free for 24 hours from complaints that could indicate corona, such as a (nose) cold, coughing, coughing or sneezing, runny nose, sore throat, increase (= up to 38 degrees) or fever, shortness of breath, headache, burning eyes, loss of smell and / or taste, tiredness, feeling sick and / or diarrhea

Has anyone in your household tested positive for corona? Even then you should stay at home for 14 days as much as possible and you may not come to the practice

Have you been through the corona virus yourself? Then you must be free of complaints for at least 24 hours before you can be treated.

o Make sure to arrive at least 5 minutes in advance;

o We do not shake hands;

o Wash your hands in the toilet as soon as you enter for at least 20 seconds;

o Keep 1.5 meters away from the other in the hallway and waiting area;

o Come alone, if you come for treatment of your child, a maximum of one parent may come to the appointment;

o Would you like to bring your own towel to lie on during the treatment.

48 hours before your appointment you will receive an appointment confirmation by email in which these points are also formulated.
Please read these points carefully before you come to the practice and call me if you are unsure whether you can come?

This is the only way to get the coronavirus under control and to do treatments safely.

Pin It on Pinterest